For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2011

rapport 2011-04-28 13:43

Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader

- Intäkterna uppgick till 2 547 mkr (1 708) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om 56 mkr (-205). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 578 mkr (-206)

- Antal sålda bostäder ökade till 840 (757) och produktionsstarterna ökade till 908 (749)

- Resultatet före skatt ökade till 265 mkr (93) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om 1 mkr (-29). Resultat efter skatt ökade till 187 mkr (63). Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7,1)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 18,5 procent (10,8). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,20 kronor (0,80)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -65 mkr (-88).

Jämför bostäder