For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2010

rapport 2010-10-28 14:44

God efterfrågan på JMs bostäder medger högre nivå produktionsstarter


· Intäkterna uppgick till 6 061 mkr (7 127) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om -281 mkr (888). Intäkterna enligt segments­redovisningen uppvisar en ökning om 103 mkr (-3 140)

· Antal sålda bostäder uppgick till 2 220 (2 383) och produktionsstarterna ökade till 2 432 (1 446)

· Resultatet före skatt ökade till 469 mkr (240) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -47 mkr (-4). Resultat efter skatt ökade till 329 mkr (167). Rörelsemarginalen ökade till 8,7 procent (4,7)

· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 14,9 procent (2,1). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 3,90 kronor (2,00)

· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -263 mkr (344) varav erlagd likvid för Dalénumförvärvet, Stockholm, -719 mkr.

Jämför bostäder