For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2009

rapport 2010-02-11 14:55

Fortsatt god försäljning av bostäder

- Intäkterna minskade med 28 procent till 8 778 mkr (12 229) och antal sålda bostäder ökade till 3 291 (1 871)

- Resultatet före skatt minskade till 547 mkr (1 052) och årets resultat efter skatt minskade till 379 mkr (818). Resultatet belastades i andra kvartalet med nedskrivningar av exploateringsfastigheter om 87 mkr (320). Rörelsemarginalen minskade till 7,6 procent (8,9)

- Fastighetsförsäljningar om 665 mkr (748) gav ett resultat om 89 mkr (73)

- Räntabiliteten på eget kapital för året uppgick till 11,0 procent (22,9). Resultatet per aktie under året uppgick till 4,60 kronor (9,50)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 124 mkr (101) efter ett starkt kassaflöde under det fjärde kvartalet.

- Styrelsen föreslår 2,50 kronor (0) i utdelning för 2009.


För bokslutskommunikén i sin helhet, se bifogad PDF.

Informationen i denna bokslutskommuniké och delårsrapport är sådan som JM ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2010.

Jämför bostäder