For corporate info click here

Delårsrapport januari – juni 2010

rapport 2010-08-23 14:26

God efterfrågan på JMs bostäder


· Intäkterna minskade till 4 114 mkr (5 394) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om -216 mkr (973). 
· Antal sålda bostäder uppgick till 1 462 (1 504)
· Resultatet före skatt ökade till 294 mkr (90) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -38 mkr (3). Första halvårets resultat efter skatt ökade till 205 mkr (63). Rörelsemarginalen ökade till 8,0 procent (2,9)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 14,7 procent (4,8). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 2,50 kronor (0,80)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -236 mkr (165) varav erlagd likvid för Dalénumförvärvet, Stockholm, -719 mkr.

Jämför bostäder