For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2010

rapport 2010-04-28 14:18

Fortsatt god efterfrågan på JMs bostäder<br />

- Intäkterna minskade till 1 708 1) mkr (2 902) och antal sålda bostäder ökade till 757 (564)

- Resultatet före skatt ökade till 93 mkr (70) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -29 mkr (4). Därutöver har den stränga vintern påverkat aktivitetsnivån och resultatet negativt. Första kvartalets resultat efter skatt ökade till 63 mkr (50). Rörelsemarginalen ökade till 7,1 procent (3,4)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 10,8 procent (14,3). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 0,80 kronor (0,60)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -88 mkr (-464).

För koncernens resultat- och balansräkning tillämpas från och med 2010 IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastigheter. IFRIC 15 förändrar endast redovisningen av intäkter och resultat för JMs verksamhet utanför Sverige, JM Utland. Segmentsredovisningen och projektstyrningen kvarstår oförändrad enligt IAS 11, successiv vinstavräkning. Beskrivning av verksamheten görs utifrån segmentsredovisningen.

1)Intäkterna minskade med 1 194 mkr, jämfört med föregående år, varav 988 mkr förklaras av ändrad princip för intäktsredovisning (IFRIC 15). Omräkningen innebär en kraftig intäktseffekt (ökning) för första kvartalet 2009 avseende JM Utland främst hänförligt till ett större färdigställt projekt.

Jämför bostäder