For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2009

rapport 2009-10-26 11:59

Fortsatt förbättrad försäljning i Sverige och Norge

- Intäkterna minskade med 33 procent till 6 239 mkr (9 379) och antal sålda bostäder ökade till 2 383 (1 601)

- Resultatet före skatt minskade till 244 mkr (1 276) och periodens resultat efter skatt minskade till 170 mkr (915). Resultatet belastades i andra kvartalet med nedskrivningar av exploateringsfastigheter om 87 mkr (0). Rörelsemarginalen minskade till 5,4 procent (13,8)

- Fastighetsförsäljningar om 237 mkr (83) gav ett resultat om 51 mkr (21)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 2,2 procent (45,5). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 2,00 kronor (10,50)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 344 mkr (-141).

Jämför bostäder