For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2008

rapport 2009-02-10 16:23

Fortsatt avvaktande efterfrågan och minskande produktion

- Intäkterna minskade med 4 procent till 12 229 mkr (12 731) och antal sålda bostäder minskade till 1 871 (3 880)

- Resultatet före skatt minskade till 1 052 mkr (2 297) och årets resultat efter skatt minskade till 818 mkr (1 665). Resultatet belastas med nedskrivningar av exploateringsfastigheter om 320 mkr (0). Rörelsemarginalen minskade till 8,9 procent (18,1)

- Fastighetsförsäljningar om 748 mkr (653) gav ett resultat om 73 mkr (182)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,9 procent (44,5). Resultatet per aktie under året uppgick till 9,50 kronor (18,30)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 101 mkr (1 826) efter ett starkt kassaflöde under det fjärde kvartalet

- Styrelsen föreslår 0 kronor (5,50) i utdelning för 2008 i avvaktan på en normaliserad likviditetsförsörjning från banksystemet till nystartade projekt.

För bokslutskommunikén i sin helhet, se bifogad PDF.

Informationen i denna bokslutskommuniké och delårsrapport är sådan som JM ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2009.
Jämför bostäder