For corporate info click here

Delårsrapport januari – juni 2009

rapport 2009-08-24 14:36

Förbättrad försäljning i Sverige och Norge<br />

- Intäkterna minskade med 35 procent till 4 421 mkr (6 829) och antal sålda bostäder ökade till 1 504 (1 294)

- Resultatet före skatt minskade till 87 mkr (1 014) och resultat efter skatt minskade till 61 mkr (727). Resultatet belastas med nedskrivningar av exploateringsfastigheter om 87 mkr (0). Rörelsemarginalen minskade till 3,4 procent (14,9)

- Fastighetsförsäljningar om 166 mkr (73) gav ett resultat om 41 mkr (21)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 4,7 procent (46,8). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 0,70 kronor (8,20)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 165 mkr (55).

Jämför bostäder