For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2009

rapport 2009-04-28 14:15

Fortsatt avvaktande efterfrågan men förbättrad försäljning

- Intäkterna minskade med 33 procent till 2 119 mkr (3 166) och antal sålda bostäder uppgick till 564 (620)
- Resultatet före skatt minskade till 66 mkr (457) och första kvartalets resultat efter skatt minskade till 47 mkr (328). Rörelsemarginalen minskade till 4,5 procent (14,4)
- Fastighetsförsäljningar om 73 mkr (3) gav ett resultat om 13 mkr (3)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 14,2 procent (39,9). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 0,60 kronor (3,70)
- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -464 mkr (-235).

Jämför bostäder