For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2007

rapport 2008-02-13 16:27

Hög lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

- Intäkterna ökade med 6 procent till 12 731 mkr (12 065) och antal sålda bostäder uppgick till 3 880 (3 790)
- Resultatet före skatt förbättrades till 2 297 mkr (1 852) och årets resultat efter skatt ökade till 1 665 mkr (1 568). Rörelsemarginalen ökade kraftigt till 18,1 procent (15,6)
- Fastighetsförsäljningar om 653 mkr (1 000) gav ett resultat om 182 mkr (169)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 44,5 procent (45,4). Resultatet per aktie under året ökade till 18,30 kronor (16,40)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
1 826 mkr (667)
- Styrelsen föreslår utdelning om 5,50 kronor (4,50) per aktie. Därutöver föreslår styrelsen utskiftning av cirka 1,0 mdkr genom inlösen av aktier motsvarande cirka 11 kronor per aktie.

För bokslutskommunikén i sin helhet, se bifogad PDF.Jämför bostäder