For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2008

rapport 2008-08-21 14:40

Avmattad efterfrågan för koncernen men fortsatt stabilt i Stockholm – hög lönsamhet

- Intäkterna ökade med 10 procent till 6 829 mkr (6 209) och antal sålda bostäder minskade till 1 294 (2 020)
- Resultatet före skatt uppgick till 1 014 mkr (1 023) och första halvårets resultat efter skatt uppgick till 727 mkr (738). Rörelsemarginalen minskade till 14,9 procent (16,6)
- Fastighetsförsäljningar om 73 mkr (551) gav ett resultat om 21 mkr (106)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 46,8 procent (47,2). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,20 kronor (8,00)
- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 55 mkr (521).

Jämför bostäder