For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2008

rapport 2008-04-24 14:00

Avmattad efterfrågan men fortsatt stabilt i Stockholm – hög lönsamhet

- Intäkterna ökade med 5 procent till 3 166 mkr (3 027) och antal sålda bostäder minskade till 620 (899)
- Resultatet före skatt uppgick till 457 mkr (492) och första kvartalets resultat efter skatt uppgick till 328 mkr (358). Rörelsemarginalen minskade till 14,4 procent (16,4)
- Resultat av fastighetsförsäljningar uppgick till 3 mkr (76)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 39,9 procent (48,3). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,70 kronor (3,90)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till -235 mkr (272).

Jämför bostäder