For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2007

rapport 2007-10-26 11:55

Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

- Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till 2 837 (2 906)
- Resultatet före skatt förbättrades till 1 491 mkr (1 215) och periodens resultat efter skatt ökade till 1 074 mkr (978). Rörelsemarginalen ökade kraftigt till 17,0 procent (14,8)
- Fastighetsförsäljningar om 564 mkr (960) gav ett resultat om 143 mkr (152)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 46,6 procent (45,3). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 11,70 kronor (10,10)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
1 081 mkr (586)

För fullständig delårsrapport se bifogad PDF.
Jämför bostäder