For corporate info click here

Bokslutskommuniké för 2006

rapport 2007-02-13 15:16

Fortsatt hög lönsamhet

- Intäkterna ökade med 22 procent till 12 065 mkr (9 887) och antal sålda bostäder uppgick till 3 790 (4 240)

- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 1 852 mkr (1 151) och årets resultat efter skatt ökade till 1 568 mkr (976). Rörelsemarginalen ökade till 15,6 procent (12,5)

- Fastighetsförsäljningar om 1 000 mkr (1 752) gav ett resultat om 169 mkr (247)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade kraftigt till 45,4 procent (28,8). Resultatet per aktie under året ökade till 16,40 kronor (9,30)

- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
664 mkr (3 368)

- Styrelsen föreslår utdelning om 4,50 kronor (2,50) per aktie. Därutöver föreslår styrelsen utskiftning av cirka 1,0 mdkr genom inlösen av aktier motsvarande cirka 11 kronor per aktie


För hela bokslutskommunikén, se bifogad PDF.

Kommande informationstillfällen:
26 april 2007 - Delårsrapport januari-mars 2007
26 april 2007, kl 16.00 - Årsstämma hålls på JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna
17 augusti 2007- Delårsrapport januari-juni 2007

Jämför bostäder