For corporate info click here

Delårsrapport januari – juni 2007

rapport 2007-08-17 14:21

Hög lönsamhet och stabil försäljning består

- Intäkterna ökade med 7 procent till 6 209 mkr (5 809) och antal sålda bostäder uppgick till 2 020 (2 060)
- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 1 023 mkr (819) och första halvårets resultat efter skatt ökade till 738 mkr (675). Rörelsemarginalen ökade till 16,6 procent (14,5)
- Fastighetsförsäljningar om 551 mkr (805) gav ett resultat om 106 mkr (121)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 47 procent (46). Resultatet per aktie för första halvåret ökade till 8,00 kronor (6,80)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
521 mkr (704)

För fullständig delårsrapport se bifogad pdf.

Jämför bostäder