For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2006

rapport 2006-10-24 14:41

Fortsatt hög lönsamhet och stark försäljning

- Intäkterna ökade med 19 procent till 8 352 mkr (7 011) och antal sålda bostäder uppgick till 2 906 (2 958)
- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 1 215 mkr (627) och periodens resultat efter skatt ökade till 978 mkr (544). Rörelsemarginalen ökade till 14,8 procent (10,0)
- Fastighetsförsäljningar om 960 mkr (539) gav ett resultat om 152 mkr (100)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 45,3 procent (22,6). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 10,10 kronor (5,10)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
586 mkr (1 471)
- Koncernens kapitalbehov är föremål för översyn


För fullständig delårsrapport se bifogad PDF.

Jämför bostäder