For corporate info click here

Bokslutskommuniké för 2005

rapport 2006-02-22 15:06

Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

-Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) och antal sålda bostäder uppgick till 4 240 (4 315)

-Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 1 151 (647) och årets resultat efter skatt ökade till 976 mkr (474). Rörelsemarginalen ökade till 12,5 procent (9,3)

-Fastighetsförsäljningar om 1 752 mkr (1 018) gav ett resultat om 247 mkr (164)

-Räntabiliteten på eget kapital ökade till 28,8 procent (14,4). Resultatet per aktie ökade till 37,00 kronor (16,90)

-Den räntebärande nettoskulden minskade med 2,1 mdkr till en räntebärande nettofordran om 1,5 mdkr (-0,6). Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter var mycket starkt och uppgick till 3,4 mdkr (2,2)

-Styrelsen föreslår utdelning om 10 kronor (7) per aktie. Därutöver föreslår styrelsen utskiftning av cirka 1,0 mdkr genom inlösen av aktier motsvarande cirka 40 kronor per nuvarande aktie.

-Styrelsen föreslår en aktiesplit 4:1.


För hela bokslutskommunikén se bifogad PDF.

Analytikerträff 2006-02-23
JMs analytikerträff 10.00 – 11.00, Sahlénhuset, lokal ”Forum”, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Kommande informationstillfällen:
April 2006: Tryckt årsredovisning för 2005 finns tillgänglig på JMs huvudkontor
27 april 2006: Delårsrapport januari – mars 2006
27 april 2006: Bolagsstämma kl. 16.00, JMs huvudkontor, Telegrafgatan 4, Solna

Jämför bostäder