For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2006

rapport 2006-08-23 15:09

Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

- Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till 2 060 (2 124)

- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 819 mkr (364) och periodens resultat efter skatt ökade till 675 mkr (255). Rörelsemarginalen ökade till 14,5 procent (9,4)

- Fastighetsförsäljningar om 805 mkr (438) gav ett resultat om 121 mkr (69)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 46 procent (17). Resultatet per aktie för första halvåret ökade till 6,80 kronor (2,30)

- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
704 mkr (1 255)

För fullständig delårsrapport se bifogad pdf.

Jämför bostäder