For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2006

rapport 2006-04-27 13:20

Stark intäktsökning och fortsatt hög lönsamhet

- Intäkterna ökade med 41 procent till 2 898 mkr (2 054) och antal sålda bostäder uppgick till 946 (1 021)

- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 356 mkr (155) och första kvartalets resultat efter skatt ökade till 287 mkr (109). Rörelsemarginalen ökade till 13,0 procent (8,7)

- Fastighetsförsäljningar om 511 mkr (352) gav ett resultat om 65 mkr (38)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 36,2 procent (14,2). Resultatet per aktie för första kvartalet ökade till 11,60 kronor (3,90)

- Den räntebärande nettofordran ökade med 1,7 mdkr till 1,6 mdkr (-0,1). Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till 64 mkr (516)

För fullständig delårsrapport se bifogad PDF.

Jämför bostäder