For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2005

rapport 2005-10-27 14:18

Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

- Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till 2 958 (3 349)
- Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 627 mkr (425) och periodens resultat efter skatt ökade till 544 mkr (303). Rörelsemarginalen ökade till 10,0 procent (8,8)
- Fastighetsförsäljningar om 539 mkr (722) gav ett resultat om 100 mkr (96)
- Räntabiliteten på eget kapital ökade till 22,6 procent. Resultatet per aktie för niomånadersperioden ökade till 20,20 kronor (10,80)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under de första nio månaderna uppgick till 1 471 mkr (1 164)
- Koncernens kapitalbehov är föremål för översyn. Överskott av eget kapital bedöms preliminärt uppgå till 800-1 000 mkr

För hela rapporten se bifogad PDF.

Jämför bostäder