For corporate info click here

Bokslutskommuniké för 2004

rapport 2005-02-23 14:48

Bostadsförsäljning på rekordnivå<br />- antalet sålda bostäder ökade kraftigt till 4 315 (3 189)

- Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 8 414 mkr (7 787) till följd av att ett
stort antal bostadsprojekt produktionsstartades under året
- Resultatet efter finansiella poster fördubblades till 516 mkr (267) på grund av
generellt god marknad för bostäder och genomfört effektiviseringsarbete. Årets
resultat efter skatt ökade till 376 mkr (187)
- Fastighetsförsäljningar om 1 018 mkr (2 219) gav ett resultat om 164 mkr (411)
- Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11 procent (6). Resultatet per aktie
uppgick till 13 kronor (7)
- Den räntebärande nettoskulden minskade med 2 mdkr till 0,6 mdkr. Koncernens
kassaflöden förbättrades kraftigt och uppgick till 2,2 mdkr
- Styrelsen föreslår utdelning om 7 kronor per aktie (5) samt utskiftning av cirka
1,0 mdkr genom inlösen av aktier totalt motsvarande cirka 43 kronor per
nuvarande aktie

Stockholm den 23 februari 2005

JM AB (publ)

Styrelsen

Jämför bostäder