For corporate info click here

Delårsrapport januari-juni 2005

rapport 2005-08-15 11:35

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

- Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124 (2 393)
- Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 364 mkr (279) och periodens resultat efter skatt uppgick till 255 mkr (198). Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,9)
- Fastighetsförsäljningar om 438 mkr (693) gav ett resultat om 69 mkr (86)
- Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 17 procent. Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till 5,20 kronor (3,30)
- Kassaflödet från verksamheten under första halvåret uppgick till 1 255 mkr (871)
- Inlösen av aktier om totalt 966 mkr har genomförts under andra kvartalet

”Efterfrågan på nyproducerade bostäder har varit fortsatt god under andra kvartalet. Resultatet i vår bostadsaffär har utvecklats fortsatt positivt med tydlig förbättring för verksamheten i Stockholm. Vårt effektiviseringsarbete har också bidragit till förbättrade marginaler. Attraktiva bostäder i våra projekt i kombination med en bra marknad och ett lågt ränteläge ger goda förutsättningar för 2005.”
Johan Skoglund, VD och koncernchef.

För hela rapporten se bifogad PDF.

Jämför bostäder