For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2005

rapport 2005-04-28 13:40

Stabil resultatutveckling och fortsatt god försäljning

- Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 054 mkr (1 982) och antal sålda bostäder uppgick till 1 021 (1 265)

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 155 mkr (148) och periodens resultat efter skatt uppgick till 109 mkr (106). Rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent (9,9)

- Fastighetsförsäljningar om 352 mkr (404) gav ett resultat om 38 mkr (61)

- För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 14 procent. Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 3,90 kronor (3,80)

- Starkt kassaflöde under första kvartalet minskade den räntebärande nettoskulden med 0,5 mdkr till 0,1 mdkr

För hela rapporten se bifogad PDF.

Jämför bostäder