For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2004

rapport 2004-04-28 13:31

- Nettoomsättningen ökade till 1 914 mkr (1 765) och periodens resultat efter skatt uppgick till 54 mkr (234)<br />- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329)<br />- Fastighetsförsäljningar om 404 mkr (1 897) gav ett resultat om 61 mkr (367)<br />- Antalet sålda bostäder mer än fördubblades till 1 265 (490)<br />- För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 0 procent (7). Resultatet per aktie för perioden blev 2 kronor (8)<br />- Fortsatt stark bostadsmarknad under första kvartalet och bättre produktanpassning höjde försäljningen av bostäder till ny rekordnivå

Stockholm den 28 april 2004

Johan Skoglund
Verkställande direktör


Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.


Ytterligare information och kommande informationstillfällen

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 – 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 – 782 89 71

Kommande informationstillfällen
18 augusti 2004, Delårsrapport perioden januari - juni 2004
1 november 2004, Delårsrapport perioden januari - september 2004

Jämför bostäder