For corporate info click here

Finansiella mål

Utdelningspolicy

Aktieutdelningen över åren skall avspegla den totala verksamhetens resultatutveckling. Genomsnittligt över en konjunkturcykel skall utdelningen motsvara 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Resultatet från fastighetsförsäljningar är en naturlig del i JMs projektutveckling och inkluderas i utdelningsberäkningen.

Marginal

Rörelsemarginalen ska uppgå till 10 procent, inklusive resultat från fastighetsförsäljningar.

Soliditet

Den synliga soliditeten bör uppgå till 35 procent över en konjunkturcykel.

 

JMs finansiella mål definieras utifrån segmentsredovisningen.

 

Jämför bostäder