For corporate info click here

JM som samarbetspartner

Att bygga hus och samhällen är till stor del också en fråga om förtroenden. Långsiktiga sådana; våra hus ska ju stå i minst hundra år och vara till nytta för de som bor där och för samhället i stort. Detta gäller naturligtvis även våra övriga interna och externa kontakter. Ett ömsesidigt förtroende ger helt enkelt bättre och smidigare samarbete.

Vill du bli leverantör till JM? Fyll i en intresseanmälan här.

Varför är JM en bra samarbetspartner för dig som leverantör?

  • Vi har samlade stora volymer på standardiserade produkter.
  • Vi driver utvecklingsarbete tillsammans med våra leverantörer.
  • Vi är en ekonomiskt stark beställare.
  • Vi har lång framförhållning - unikt i branschen.
  • Vi har långa avtalstider med köptrohet.
  • Vi har ett starkt varumärke.

Vår inköpspolicy

JMs inköp ska tillvarata de skalfördelar som vår marknadsposition medger. Detta innebär att våra ramavtal ska efterlevas. Inköpsverksamheten ska organiseras så att enhetliga processer och system kan tillämpas.

Våra inköp ska:

  • säkra våra resursbehov till lägsta totalkostnad med rätt kvalitet och i rätt tid.
  • säkra kundnyttan genom att företagets direktiv för kvalitet, miljö och etik efterlevs.
  • genomföras av kompetenta och välutbildade inköpare med konkurrenskraftiga leverantörer.

Inköpsarbetet ska kännetecknas av lyhördhet för våra kunders och medarbetares synpunkter och önskemål. Detta kommer att innebära att vi hittar nya möjligheter att förbättra och utveckla såväl processer som produkter tillsammans med våra leverantörer.

Stockholm den 23 maj 2019

JM AB (publ)
Johan Skoglund
VD och koncernchef

Miljökrav på ramavtalspartners

En stor del av JMs miljöpåverkan sker via våra externa samarbetspartners som underentreprenörer och materialleverantörer. Med hjälp av JMs miljövarudatabas - vårt eget system för miljövärdering - kontrollerar vi konstant inköpt material. Kriterierna för det kemiska innehållet är utvecklade inom ramen för BASTA - byggsektorns gemensamma databas för att avveckla farliga ämnen.

Produkter som ingår i ett ramavtal genomgår denna granskning innan vi tecknar avtal. För ramavtalspartners görs också en miljöbedömning av företaget för att se till att dessa alltid har tillförlitliga rutiner för bland annat avfallshantering och dokumentation, samt att de även har ett internt miljöarbete. Ett krav är t ex att våra ramavtalspartners ska ha en egen miljöpolicy.

Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer

Vi strävar efter att bedriva affärsverksamhet i enlighet med högsta etiska standarder och förväntar oss att våra leverantörer och underentreprenörer ska dela våra värderingar. JMs uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer är vårt ramverk för att garantera att hela distributionskedjan agerar rättmätigt, respektfullt och ansvarsfullt gentemot anställda, leverantörer och affärspartners. 

Jämför bostäder