For corporate info click here

Social sammanhållning

När bostäder och bostadsområden planeras måste hänsyn tas till de sociala sambanden, trygghet och säkerhet samt åldersstruktur.

Sociala samband och behov

När bostäder och bostadsområden planeras är det viktigt att ta hänsyn till hur de sociala sambanden ser ut och önskas att utformas inom stadsdelen, i kvarteren och på de enskilda fastigheterna.

Frågor att ta ställning till kan vara hur rörelsestråk, vistelseytor och mötesplatser skapas eller förstärks för att främja möten och social gemenskap eller hur förutsättningar skapas för få människor att stanna upp, saka ner tempot och därmed ökar kontaktytorna för möten. Det kan också handla om vilka funktioner som kan stärka den sociala gemenskapen i närområdet i form av exempelvis gemensamhetslokaler, grillplatser, odlingslotter, bänkgrupper, gräsmattor, lekplatser, kiosker, caféer och restauranger.

Genom att planera för olika behov av aktivitet och lugn med hänsyn till olika invånargrupper, kan ett miljön utformas till att gynna möten mellan människor i olika åldrar, med olika intressen och från olika kulturer.

Trygghet och öppenhet

Trygghet är en förutsättning för jämlikhet och mångfald. Bostäder, gårdar, gator och andra offentliga rum utformas därför för en trygg livsmiljö. Det gör att boende, verksamma och besökare kan vistas i området på lika villkor, vilket ger underlag för aktiviteter, offentlig och kommersiell service, och stärker den urbana miljön.

Åldersperspektiv

Ett socialt hållbart stadsliv attraherar en mångfald av människor i olika skeden i livet, generationer, familjekonstellationer, kulturer, intressen, arbeten och med olika ekonomiska förutsättningar. För att stärka mångfalden av människor som kan bo i området blandas olika bostadstyper (t ex flerbostadshus, stadsradhus, studentbostäder och äldreboenden), bostadsstorlekar och upplåtelseformer (till exempel bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter).

För att stärka barnens förutsättningar i boendemiljön är det viktigt att planera utvecklingen med ett barnperspektiv. Därigenom kan miljön anpassas avseende exempelvis barn- och trafiksäkerhet, tillgång till platser för lek och barnaktiviteter samt utformning av miljöer för lek och lärande anpassat för barn i olika åldrar.

Digital infrastruktur

Med digital teknik kan både hållbara livsstilar och sociala gemskapen stärkas. Det kan exempelvis handla om fri tillgång till WiFi, IT-system för bokning av poolbilar, poolcyklar, verktyg och tvättstugor, applikationer för att följa energi- och vattenanvändning samt kanaler för att sprida information i bostadsrättsföreningar, i hyresfastigheter eller i närområdet.

Läs mer om vad vi arbetar med:

Attraktiv stad

Byggande för trivsel och välmående

Jämför bostäder