For corporate info click here

Byggande för trivsel och välmående

För oss är det av yttersta vikt att våra medarbetare har bästa möjliga arbetsmiljö, och att våra kunders boendemiljö också optimeras.

Arbetsmiljö

Alla medarbetare i JM ska känna sig trygga när de går till jobbet. Vi har en nollvision när det gäller olycksfall på arbetet och en strävan efter att man ska kunna vara verksam hela sitt yrkesliv utan att drabbas av yrkessjukdomar.

Det förebyggande skyddsarbetet innefattar bland annat den så kallade "Ordning och Reda-kontrollen" på JMs byggarbetsplatser. Där kontrolleras det förebyggande skyddsarbetet vad gäller till exempel hantering av risker, användande av personlig skyddsutrustning, välstädade arbetsplatser, att kontroller genomförs och att tillstånd finns. Olyckor och tillbud rapporteras och följs upp med hjälp av ett incidentrapporteringssystem.

Kundnöjdhet

JM ska vara kundens förstahandsval vid köp av ny bostad på våra marknader. Vi fokuserar på kundens behov och är ett kundnära företag. Det är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. För att vara ledande måste vi i god tid se och förstå hur människor lever, bor och arbetar. På lite längre sikt är de viktigaste samhällsförändringarna urbaniseringen, den åldrande befolkningen och ett starkare miljö- och hållbarhetsfokus.

För att ha kunskap om vilka behov som finns kring boende genomför vi kontinuerligt olika kundundersökningar, såsom fokusgrupper, hemma-hos intervjuer och webbpaneler. Genom vår omvärldsbevakning fångas även relevanta trender och omvärldshändelser upp som påverkar JMs kunder. JM strävar också mot en ökad öppenhet och lyhördhet mot kunder när de köper sin bostad. Kunderna erbjuds att medverka i arbetet på ett så tidigt stadium som möjligt, då de kan vara med och påverka.

Inomhusmiljö

Störande ljud och buller uppfattas av många som det största problemet i boendemiljön. Bostaden dimensioneras på JM för ljudklass B (och är därmed tystare än vad de svenska byggreglerna kräver) avseende installationer samt luft- och stegljud mellan lägenheter. Undantag medges för installationsljud i rum som inte är avskiljbara från kök. Extra tjocka väggar och bjälklag ger en mycket god isolering mellan lägenheterna. Vi har också krav på att ytterdörrarna ska ha god ljudklass och vi undviker brevinkast i dörrarna genom att placera postboxar i trapphusens entréer.

Luftkvaliteten i inomhusluften bestäms av förekomsten, styrkan och arten av interna föroreningskällor i byggnaden, luftflödets storlek, ventilationens effektivitet och renheten på den luft som tillförs byggnaden. Effekten av föroreningar i inomhusluft är fortfarande dåligt känd, men det finns idag krav på luftflöden, dåliga lukter och rekommendationer för acceptabla koncentrationer av ämnen som formaldehyd, radon, CO, kvävedioxid och ozon. JM arbetar aktivt med att säkerställa en god luftkvalitet genom exempelvis en god och välplanerad ventilation, radonsäkert utförande och säkra materialval.

Garantibevis krävs på att tillförda massor uppfyller områdets platsspecifika krav vad gäller miljöfarliga ämnen samt radon. Vid radonriskklass normal eller hög utförs radontätning av genomföringar i källarvägg och bottenplatta. Mätning av inomhusradon genomförs alltid. I flerbostadshus utförs mätningen i alla lägenheter i bottenvåning vid platta på mark, dock alltid minst 10 % av lägenheterna. Vid småhusprojekt utförs mätning i samtliga enheter. JMs bostäder har PVC-fria väggar och golv.

Vi undviker farliga ämnen som annars kan finnas i exempelvis färger, limmer, fogmassor och golv- och takmaterial.

JM arbetar med fuktskyddsbeskrivningar i projektering och produktion för att förebygga fukt och vattenskador som kan ge upphov till hälsobesvär.

Sambandet mellan det termiska klimatet och klimatets inverkan på människans upplevelse är förhållandevis välkänt. De viktigaste faktorerna är luftens temperatur, luftens rörelser, termisk strålning från omgivande ytor, aktivitetsnivå och klädsel. JM säkerställer i projekteringen av nya byggnader att bostäderna alltid uppnår ett bra termiskt klimat för hög komfort och välbefinnande. JMs projekteringsanvisningar reglerar dimensionerande inomhustemperatur vinter bostäder (vid DVUT) +22°C, injustering av värmesystemet till en rumstemperatur av +21°C och en lufthastighet på 0,15m/s.

Utformning av byggnader, bostäder, gårdar och entréer

Utformningen av byggnader, gårdar och entréer är grunden för den sociala gemenskapen i de enskilda fastigheterna. Med estetik utformning och inbjudande och tilltalande miljöer kombinerat med sociala funktioner, blir bostaden och dess närmaste närmiljö utgångspunkten för gemenskapen bland de närboende.

Mikroklimatet på gårdar och runt husen påverkas mycket av den egna och de intilliggande byggnadernas orientering, höjd, kulörer, utformning och växtlighet. Det påverkar i sin tur tillgång till solinstrålning, tillgången till skugga, för vind och värme.

För att skapa en så trivsam och funktionell utemiljö som möjligt för JMs bostäder, tas dessa faktorer med i den tidiga analysen och projektplaneringen. På JM hanteras dessa frågeställningar genom en strukturerad kund-, plats- och produktanalys, där projektets utformning analyseras och planeras med hänsyn till lokala förutsättningar och målbilder.

Viktigt på JM är också hur bostäderna planeras. Några viktiga aspekter är möjligheten att dela av från en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum med en innervägg, god tillgänglighet för barnvagnar, rullstolar och rullatorer samt god tillgång till förvaringsutrymmen.

Läs mer om vad vi arbetar med:

Attraktiv stad

Social sammanhållning

Arbetsmiljödagen

Som en del i det proaktiva arbetsmiljöarbetet hålls årligen en Arbetsmiljödag. 2016 års fokus var vår säkerhetskultur och vad den enskilde individen själv kan bidra med för att uppnå en säkrare arbetsmiljö för alla, oavsett om man arbetar ute på byggarbetsplats eller på kontor.

Ordning och reda - arbetsmiljörevision

Arbetsmiljörevision (Ordning- och reda-kontroll) genomförs två gånger per år på samtliga byggarbetsplatser. Vid revisionen granskas bland annat skyddsräcken, tillträdesleder och personlig skyddsutrustning. Man tittar även på det förebyggande skyddsarbetet vad gäller till exempel hantering av risker, väl städade arbetsplatser, att kontroller genomförs och att tillstånd finns. För att få godkänt får en byggarbetsplats ha högst 9 procent i avvikelse eller 91 procent i ett viktat protokoll. De två vanligaste tillbuden under 2016 var att ha träffats av fallande eller flygande föremål samt fall på samma nivå. De två vanligaste olyckorna var kontakt med vassa föremål samt fall på samma nivå.

Jämför bostäder