For corporate info click here

Attraktiv stad

Stadens utformning har stor påverkan på hur attraktiv den upplevs. En lång rad faktorer måste beaktas och vägas för en socialt hållbar gestaltning.

Sammanhållen stad

Vi bygger städer som är täta och sammanhållna där sociala funktioner och service är nära. Saker som lånecyklar, kollektivtrafik, bilpooler, caféer, restauranger, affärer, bibliotek, dagis, skolor, kultur- och idrottsaktiviteter är alla viktiga delar i en hållbar stad. Tätheten skapar också en mer levande stad med mer människor i rörelse, ökad trygghet och ett mer inkluderande stadsrum.

Gestaltning

Hur ett stadsrum är gestaltat spelar stor roll för hållbarhet och upplevelse. Estetik, skalor, gatulinjer, vyer, öppenhet och detaljer påverkar vår upplevelse av trygghet, välbefinnande och stolthet. Samtidigt har byggnadernas karaktär såsom geometri, orientering, materialval, höjder och skuggeffekter stor betydelse för energibehov, dagsljusinsläpp, termiskt klimat, byggdelars livslängder och behov av underhåll. Mer om JMs byggnader och tankegångarna bakom vårt arbete hittar du här.

Identitet och upplevelse

Upplevelsen av boendemiljön är tätt förknippat med områdets historia och identitet. Genom att ta tillvara, bevara och informera om ett områdes historiska byggnader, landmärken samt kultur- och naturmiljöer kan vi stärka identiteten och skapa förutsättningar för samhörighet och stolthet för de som bor där. 

Natur, grönska och kultur

Grönytor och vattenmiljöer är en viktig del i att skapa attraktiva offentliga platser och privata gårdar som fungerar för möten och rekreation för människor. En mångfald av gröna rum med stadsparker, grannskapsparker, naturmark, gröna stråk, grönska i gaturum och på torg innebär att det finns miljöer för alla och under varje del av året. Gröna, tydliga stråk gör omkringliggande naturområden och parker tillgängliga. 

Blandat utbud av bostäder, arbetsplatser, social- och kommersiell service

Viktiga förutsättningar för ett hållbart stadsliv skapas av ett varierat utbud av funktioner, bebyggelse, boendeformer, bostadsstorlekar, upplåtelseformer, offentliga miljöer, aktiviteter, rekreation, social och kommersiell service och kopplingar till omgivningen. Det blir nära till jobbet, förskolan, skolan, mataffärer, lekplatser, restauranger, friluftsliv, idrottsanläggningar och inte minst, nära till varandra.

Läs mer om vad vi arbetar med:

Social sammanhållning

Byggande för trivsel och välmående

Jämför bostäder