For corporate info click here

ENERGIKLASSNING AV BOSTÄDER

JM använder ett system för energiklassning av bostäder till som gör husens energianvändning tydligare för våra kunder. Energiklassningssystemet liknar det som finns för vitvaror och anger en bostads energianvändning.

Systemet baseras på svensk standard ss-24300 samt JMs riktlinjer. Med JMs lågenergihuskoncept har vi lagt grunden för en energieffektiv byggnad, men husens energianvändning kommer ändå att variera beroende på de boendes beteende, energisystemets utformning samt var i landet det är byggt.

JM övergår just nu till att bara bygga Svanenmärkta hus i hela koncernen: Sverige, Norge och Finland. Energiklassningen ersätts då av Svanens krav på låg energianvändning.

Här nedan förtydligar vi vilka värden och parametrar vi använt oss av i JMs energiklassningssystem:

 • Beräkningen är utförd med programmet VIP Energy
 • Beräknad energianvändning och energiklassning i enligt med gällande BBRs (Boverkets ByggRegler) definition för varje enskilt projekt
 • Värdena redovisar bostadens energianvändning, dvs. reduktion har skett för eventuell energianvändning av garageytor
 • Geografiska värden anpassas efter respektive projekts läge
 • Verkningsgrad för till- och frånluftfläktar är beräknat till 50 %
 • Lägsta tilluftstemperatur vid FTX är 18 grader
 • Verkningsgrad för återvinning vid FTX är 80 %
 • Värden används från ”Svebys indatahjälp för hushållsel, tappvarmvatten, personvärme och viss fastighetsel”
 • Inomhustemperatur är beräknad till 21 grader
 • Drifttid för ventilation i bostäder är beräknad till 23,5 h basflöde och 0,5 h forcerat flöde
 • Otäthetsfaktorn är beräknad till 0,5 l/s, m2
 • Framledningstemperaturen är beräknad till 60 grader vid fjärrvärme och vid värmepump 55 grader
 • Vid beräkning av besparing vid värmepump används IVT´s beräkningsprogram VPW2100
 • De beräknade värdena korrigeras med vädring (enligt Sveby) 4 kWh/m2 och VVC-förluster 4 kWh/m2 (gäller endast
 • flerbostadshus)

 

Anmärkning: Notera att den uppmätta energianvändningen i brukarskedet av varje enskild bostad kan väsentligt skilja sig från det beräknade värdet i den publicerade energiklassningen.

Disclaimer: Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. JM ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om JM har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar JM inte riktigheten eller fullständigheten av information andra funktioner som kan förekomma. JM kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet som finns beskrivna på sidan. JM förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Jämför bostäder