For corporate info click here

Miljö

Byggsektorn har stor betydelse för ett väl fungerande samhälle. Bostäder, kontor, vägar och annan infrastruktur ger förutsättningar för ett bra liv för människan. Samtidigt står sektorn för en betydande del av samhällets energi- och materialanvändning, och har därför stor påverkan på miljön.

Prioriterade frågor

JMs prioriterade miljöaspekter, det vill säga de områden där JM påverkar miljön mest och som vi fokuserar vårt miljö- arbete kring, är:

  • Energianvändning
  • Byggmaterialens miljöpåverkan
  • Byggavfallshantering
  • Utsläpp från arbetsmaskiner och transporter
  • Hantering av markföroreningar.

Lönsamt miljöarbete

För JM är miljöarbetet en fråga om affärsmässighet och lönsamhet på såväl kort som lång sikt. Det handlar både om att ta sig an akuta miljöproblem och att ta ett ansvar för morgondagens miljöfrågor. Åtgärder som sker ur detta perspektiv ger även ett mervärde för JMs kunder. Exempelvis bidrar energieffektiva hus, vattensnåla installationer och goda källsorteringsutrymmen till lägre driftskostnader för hushållet och miljövinster för samhället.

Läs mer om vad vi arbetar med:

Resurseffektivt byggande
Robusta ekosystem
Frisk miljö

Jämför bostäder