For corporate info click here

Miljömärkningen Svanen - kurser

JMs konsulter samt de som är anställda hos våra underentreprenörer och jobbar på våra arbetsplatser ska gå JMs två kurser om Svanen. Länkar till kurserna finns längre ner på den här sidan.

For english version scroll down

Att hålla interna kurser om Svanen är en viktig del av JMs arbete med miljömärkningen Svanen. Det viktigaste målet med kurserna är att alla som jobbar med att planera och bygga våra hus förstår vilka krav som ställs på JM för att våra hus ska få sin miljömärkning.

Till exempel får bara miljögodkända material byggas in i husen. Annars kan det leda till att den färdiga byggnaden inte får sin individuella certifiering, vilket vi lovat bostadskunderna.

För JMs anställda finns kurserna via vår portal JM Competence. JMs konsulter och de som är anställda hos underentreprenörer och jobbar på våra arbetsplatser hittar länkar till kurserna här nedan.

Svanen Grundkurs

Målet med kursen är att ge en grundläggande förståelse för varför JM miljömärker alla nya bostäder med Svanen och varför hållbarhetsfrågorna är viktiga för JMs framtid. Men även att du får en känsla för vilka förändringar för verksamheten Svanenmärkningen innebär, från inköp av material och tjänster tills byggprojekten är slutförda. Om kursen inte sätter igång som den ska, försök med kommandot Ctrl + F5.

Gå kursen

Svanen Påbyggnad om materialval för underentreprenörer

Målet med kursen är att alla som jobbar med att genomföra JMs byggprojekt förstår att Svanenmärkningen är viktig och innebär nya arbetsrutiner under planering och byggfas. Att det blir tydligt att valen av material och produkter alltid måste följa Svanens krav. Om kursen inte sätter igång som den ska, försök med kommandot Ctrl + F5.

Gå kursen 

Nordic Swan Ecolabel - courses

Consultants and those employed by our subcontractors working at our construction sites shall also take JM's courses on the Swan. Links to the courses are located further down on this page.

Holding internal courses about the Nordic Swan Ecolabel is an important part of JM's work with eco-labeling. The most important goal of the courses is that everyone who works with planning and building our houses understands what JM is required to achieve for our houses to get their eco-labeling.

For example, only environmentally approved materials may be built into the houses. Otherwise, the completed building will not get its individual certification, a promise made to our residential customers.

For JM's employees, the courses are available through our portal JM Competence. Consultants and employees of subcontractors working at our construction sites can find links to the courses below.

Nordic Swan Ecolabel basic course

The aim of the course is to give a basic understanding of why JM ecolabels all new homes with the Nordic Swan Ecolabel and why sustainability issues are important for JM's future. But also that you get a feel for that the Nordic Swan Ecolabel entails changes for the building process, from the purchase of materials and services until the construction projects are completed. If the course does not start as it should, try the command Ctrl + F5.

Take the course

Nordic Swan Ecolabel supplementary course on materials for subcontractors

The aim of the course is that everyone working on implementing JM's construction projects understands that the Nordic Swan Ecolabel is important and involves new work routines during the planning and construction phase. That it becomes clear that the choice of materials and products must always follow the requirements of the Nordic Swan Ecolabel. If the course does not start as it should, try the command Ctrl + F5.

Take the course

Jämför bostäder