For corporate info click here

Visselblåsarfunktion

I JM-koncernen finns en god internkontroll, men trots det kan det förekomma oegentligheter som måste hanteras.

En visselblåsarfunktion ger förutsättningar för enskilda medarbetare och andra intressenter att anonymt rapportera misstankar om befarade allvarliga oegentligheter, missförhållanden på arbetsplatsen eller brister i den interna kontrollen som kan resultera i en allvarlig oegentlighet.

Med oegentlighet menas en handling som utförs med avsikt att få personlig vinning eller andra motiv tillgodosedda och som direkt eller indirekt innebär skada för JM.

Anmälan görs till ett från JM fristående företag, Interactive Security International AB, klicka här om du vill göra en anmälan

Jämför bostäder