For corporate info click here

Styrning och uppföljning

Våra mål

Genom en väsentlighetsanalys har JMs väsentliga hållbarhetsaspekter identifierats – de sakområden som bedöms som mest betydelsefulla för JMs långsiktiga värdeskapande och som JM eftersträvar att förbättra.

För att uppnå en förbättring inom verksamheten för respektive hållbarhetsaspekt har vi upprättat en långsiktig målsättning till år 2030 i linje med FN:s hållbarhetsmål, samt mer kortsiktiga verksamhetsmål.

Se fakta och nyckeltal inom hållbarhet

Vår ambition och värdegrund

JMs hållbarhetsarbete utgår från hållbarhetspolicyn som beskriver det åtagande och den ambition koncernen har inom hållbarhet.

Hållbarhetsarbetet är väl förankrat i JMs styrelse och ledning och är en integrerad del i JMs strategi. Det bygger på våra kärnvärden (kvalitet, långsiktighet, pålitlighet, engagemang och lyhördhet) som utgör grunden till vårt förhållningssätt internt och externt.

Verksamhetssystem

Verksamhetssystemet är koncernens ledningssystem. Det uppfyller i allt väsentligt de krav som ställs i ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning. Syftet med systemet är att stödja och styra vår verksamhet mot ett enhetligt arbetssätt, med minskade kostnader och ett ökat kundvärde.

Systemet utgör en viktig del av JMs strukturkapital, vilket innebär en sammanställning av erfarenheter och kunskap som används i hela vår verksamhet. Målen och kraven i Verksamhetssystemet följs upp genom avvikelse- och nyckeltalsrapportering samt internrevisioner.

De åtgärder och förbättringar som vi genomför inom hållbarhetsområdet får med hjälp av Verksamhetssystemet direkt genomslag i hela verksamheten. Det gör att vi får en hög och jämn nivå på hållbarhetsarbetet i alla våra projekt och inte enbart vissa pilotprojekt.

Kravuppfyllnad - vi håller vad vi lovar

De krav som styr verksamheten och de mål som driver utvecklingen inom JM på hållbarhetsområdet, följs löpande upp genom bland annat ärendehantering, avstegs- och avvikelsehantering, interna revisioner, värderingar och revisioner av leverantörer och entreprenörer, olika typer av kontroller och nyckeltalsinsamling.

Organisation

JM har två forum med övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet:

  • JMs kvalitets- och miljöråd - ansvarar för den gemensamma styrningen av koncernens verksamhet. Här ingår koncernchef och koncernens affärsenhets- och regionchefer samt hållbarhetschef.

  • JMs hållbarhetsråd - ansvarar för samordningen av koncernens hållbarhetsarbete. Här ingår koncernchef och flera koncernstabschefer samt hållbarhetschef.

Redovisningsprinciper i hållbarhetsredovisningen

Vi beskriver vårt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsredovisning som är en del av årsredovisningen. Vi redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och sociala mål och indikatorer. Hållbarhetsredovisningen följer GRI:s riktlinjer (enligt GRI G4 core-nivå). Läs mer om våra redovisningsprinciper 

Jämför bostäder