For corporate info click here

Så samverkar vi med vår omvärld

Intressenter

Det är av stor vikt för JM att hålla en öppen dialog mot omvärlden och vara lyhörd för kunders och andra intressenters preferenser och önskemål i en rad olika frågor. JM har en löpande dialog med kunder, medarbetare, ägare, investerare, samarbetspartners och andra intressenter.

Nöjda kunder är en viktig nyckel till framgång. För bostadsutvecklingsbranschen i Sverige finns ett branschindex som mäter Nöjd Kund Index (NKI). JM Sverige har för sjätte året i rad branschens mest nöjda kunder med ett NKI om 78, vilket kan jämföras med branschindex om 73 av 100 möjliga poäng (Källa: Prognoscentret).

Att uppnå hög kundnöjdhet är ett betyg på att JM har en väl fungerande process för kundrelationen. Ambitionen är att JMs kunder ska uppleva att de har en bra dialog med JM under hela processen. En process som startar med en allmän bild av JM och en första intresseanmälan, kontraktsskrivande, informationsmöten, tillvalshantering och besök på byggplatsen, till att bostaden motsvarar förväntningarna vid inflyttning.

Kommunikation

Genom intressentdialoger håller vi oss uppdaterade med hur våra kunder, myndigheter, potentiella medarbetare, kommuner, leverantörer, konkurrenter och affärs- och samarbetspartners uppfattar oss och hur de vill att vi ska utvecklas. Vi redovisar också resultaten av vårt arbete via en rad olika kanaler, t.ex. här på vår webbplats, i vår hållbarhetsredovisning, enligt Global Reporting Initiative G4, Global Compact CoP, Carbon Disclosure Project och Klimatbokslut genom Hagainitiativet.

Samarbeten

Hållbarhetsfrågor är ibland branschövergripande och miljöarbetet förutsätter därför en bred samverkan över företagsgränserna för att bli framgångsrikt. Vårt arbete slutar inte med oss själva. En stor del av JMs påverkan på hållbarhetsaspekterna sker via företagets externa samarbetspartners som underentreprenörer och materialleverantörer. Vi ställer höga krav på dem som får bli våra samarbetspartners. Samtliga ramavtalspartners bedöms för att säkerställa att dessa exempelvis endast använder miljögodkända produkter, att de har tillförlitliga rutiner för socialt och etiskt hänsynstagande, avfallshantering och transporter. Läs mer om våra samarbeten

Jämför bostäder