For corporate info click here

Hur vi arbetar

JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus som JM bygger idag brukas i minst 100 år. Som en ledande projektutvecklare av bostäder är hållbarhet ett viktigt ledord för JM.

JMs hållbarhetsarbete syftar till att ta ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar för projektutvecklingen samt för de färdiga bostäderna och lokalerna. Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsfrågor vill JM vara ett trovärdigt och klokt val för kunderna.

JM skapar värde genom projektutveckling – att optimera kundvärde, intäkter och kostnader genom att identifiera och förvärva mark för att utveckla attraktiva bostadsområden och lokaler. Under processens gång ställs projektutvecklaren inför ett antal risker och möjligheter som rätt hanterade bidrar till värdeskapande och lönsamhet.

JM verkar för en hållbar utveckling genom att ta ansvar för verksamhetens långsiktighet och den påverkan aktiviteter och beslut har på samhället och miljön. Därigenom kan risker hanteras och möjligheter tillvaratas som uppkommer i verksamhetens relation till omvärlden och dess intressenter. Den långsiktiga målsättningen om en hållbar utveckling innebär utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Tydligt strategiskt fokus har gett JM en ledande position på marknaden och god lönsamhet. Hållbarhetsarbetet och beaktande av försiktighetsprincipen är en central och integrerad del i vår projektutveckling.

Jämför bostäder