For corporate info click here

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

JMs hållbarhetsarbete utgår från hållbarhetspolicyn som beskriver det åtagande och den ambition koncernen har inom hållbarhet. Genom en väsentlighetsanalys har JMs väsentliga hållbarhetsaspekter identifieras - de sakområden som bedöms som mest betydelsefulla för JMs långsiktiga värdeskapande och som JM eftersträvar att förbättra.

LÄS MER OM HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET PÅ JM

28

fredag

augusti

2020

Byggande befriar städerna från gifter

JMs experter kontrollerar alltid om marken vi ska bygga på innehåller miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Varje år undersöker de och åtgärdar föroreningar på en yta motsvarande 20 fullstora fotbollsplaner. Hanteringen är komplicerad och dyr men innebär en stor samhällsnytta. 

Svanenmärkt bostad

JM miljömärker alla egna bostäder som byggs i hela koncernen, Sverige, Norge och Finland med Svanen. Märkningen gäller alla hus som vi började planera 1 januari 2018 eller senare. Eftersom JM har haft ett metodiskt miljöarbete sedan början på 1990-talet har tidigare bostäder i stort sett samma energi- och miljöprestanda.

Mer om Svanenmärkt bostad

Hållbarhets­redovisning

JM redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Läs mer om GRI

Hållbarhetsredovisning för 2018 (enligt GRI G4 Corenivå) ingår som en del av årsredovisningen.

JMs årsredovisning 2018

Global Compact

JM har undertecknat FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig JM att följa de tio principerna: Global Compacts 10 riktlinjer.

Läs mer om Global Compact

SAMVERKAN MED VÅR OMVÄRLD

Det är av stor vikt för JM att hålla en öppen dialog mot omvärlden och vara lyhörd för kunders och andra intressenters preferenser och önskemål i en rad olika frågor. JM har en löpande dialog med kunder, medarbetare, ägare, investerare, samarbetspartners och andra intressenter.

LÄS MER OM SAMVERKAN

SÅ FÖLJER VI UPP HÅLLBARHETS­ARBETET

JM beskriver sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhets­redovisning som är en del av årsredovisningen. Vi redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och sociala mål och indikationer.

LÄS MER OM UPPFÖLJNING

Miljömärkningen Svanen - kurser

Även de som är anställda hos våra underentreprenörer och jobbar på våra arbetsplatser ska gå JMs kurser om Svanen, både grundkursen och påbyggnadskursen. Sidan med kurserna hittar du här.

Miljömärkningen Svanen - kurser

Jämför bostäder