For corporate info click here

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2021

Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses per den 31 juli 2020 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter: 

 • OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj
 • AMF Försäkring & Fonder: Anders Oscarsson
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Johannes Wingborg
 • Swedbank Robur Fonder: Marianne Nilsson
 • Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

 Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 juli 2020 tillsammans cirka 34,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Anders Oscarsson har valts till Valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • ordförande på stämman
 • antalet styrelseledamöter
 • styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 • arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • revisorer och deras arvoden samt,
 • i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas onsdagen den 24 mars 2021 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till:
valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast fredagen den 18 december 2020.

Instruktionen för valberedningen

 

 

Jämför bostäder