For corporate info click here

Styrelse

Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor som verksamhetsinriktning, väsentliga policyer, marknad, ekonomi och finans, intern kontroll och riskhantering, personal och ledarskap samt beslut om produktionsstart av projekt, förvärv och försäljning av exploateringsfastigheter och projektfastigheter.

Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder.
Arbetstagarorganisationerna har utsett två ledamöter jämte två suppleanter.  

Fredrik Persson

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2017
Aktier i JM: 4 000
Född: 1968
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Lång karriär inom Axel Johnson AB bland annat som CFO och sedan som VD och koncernchef. Tidigare verksam inom Aros Securities och ABB Financial Services.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i AB Electrolux, Hufvudstaden AB, Interogo Holding AG, ICA Gruppen AB och Ahlström Capital OY.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kaj-Gustaf Bergh

Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet 

Invald i styrelsen: 2013
Aktier i JM: 5 800
Född: 1955
Utbildning: Jurist och civilekonom. 

Arbetslivserfarenhet: 15 år inom Gyllenberg och SEB. 12 år som VD för Föreningen Konstsamfundet i Finland. 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Wärtsilä och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Kerstin Gillsbro

Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet

Invald i styrelsen: 2019
Aktier i JM : 1 250
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Tidigare verksam inom NCC, senast som VD för NCC Boende AB.

Andra väsentliga uppdrag: Vd för Jernhusen AB sedan 2011. Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB. Ledamot av Förtroenderådet SNS och Sweden Green Building Council.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Camilla Krogh

Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2020
Aktier i JM: 0
Född: 1977

Utbildning: Civilingenjör, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Executive MBA, Norges handelshøyskole.

Arbetslivserfarenhet: Anställd i OBOS-koncernen sedan 2018. Innan dess lång karriär i Skanska Norge från både fastighet och entreprenad, bland annat som projektledare, regiondirektör och EVP för Bygg Norge. Dessutom erfarenhet från Undervisningsbygg Oslo KF. 

Andra väsentliga uppdrag: VD för Construction City Eiendom och Ulven AS.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget, OBOS BBL.

Olav Line

Styrelseledamot och ordförande i investeringsutskottet

Invald i styrelsen: 2017
Aktier i JM: 800
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, NTH (NTNU), Trondheim.

Arbetslivserfarenhet: 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Norge och Skandinavien, bland annat som VD för Rom Eiendom AS, Steen & Strøm AS och Norwegian Property AS.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Mustad Eiendom AS.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Eva Nygren

Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet samt ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2013
Aktier i JM : 1 000
Född: 1955
Utbildning: Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: 37 års erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen, bland annat som Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers och VD Sweco Sverige.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Brandkonsulten AB. Styrelseledamot i Uponor OY, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS, Tyréns AB, Diös AB och NRC Group AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Thomas Thuresson

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2016
Aktier i JM: 1 500
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet. IMD (BPSE).

Arbetslivserfarenhet: 29 år i olika befattningar inom Alfa Laval Group, som Ekonomi- och finansdirektör under 26 år.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Tetra Laval Real Estate AB. Styrelseordförande i Terratech Group AB. Styrelseledamot i Proact IT Group AB (publ), Solix Group AB och Skiold A/S.
 
Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Annica Ånäs

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2019
Aktier i JM : 500
Född: 1971
Utbildning: Jurist och civilekonom.

Tidigare arbetslivserfarenhet: CFO i Atrium Ljungberg AB, CFO på Hemsö AB och revisor på Deloitte. Erfarenhet från olika styrelseuppdrag såsom det finska börsnoterade fastighetsbolaget Technopolis Oyj.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Atrium Ljungberg AB sedan 2016.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Jan Strömberg

Arbetstagarrepresentant
Född: 1959. Civilingenjör.
Ledamot i styrelsen.
Antal aktier i JM: 2 000
Konvertibler: 1 124 868  kr

Peter Olsson

Arbetstagarrepresentant
Född 1977. Snickare.
Ledamot i styrelsen.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

jonny änges

Arbetstagarrepresentant
Född 1962. Byggnadsingenjör.
Suppleant i styrelsen.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

Per Petersén

Arbetstagarrepresentant
Född 1970. Murare.
Suppleant i styrelsen.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

Jämför bostäder