For corporate info click here

Bolagsordning

Antagen på årsstämma 2020-03-26.

JM AB (556045-2103)

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är JM AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra byggnads- och anläggningsarbeten, att äga, förvalta och driva handel med fastigheter samt att idka annan därmed förenlig rörelse.

3 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sextio miljoner (60 000 000) kronor och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000) kronor.

4 § Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000).

Aktier skall kunna utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier och aktier av serie C kan vardera utges till ett högsta antal av 240 000 000 aktier. Stamaktie medför rätt till en (1) röst och aktie av serie C till en tiondels röst.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,25 procentenheter räknat från dagen för betalning av teckningslikvid.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C, skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).

Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier, skall endast stamaktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid aktieteckning skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya stamaktier emitteras i förhållande till det antal stamaktier som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla stamaktier medföra rätt till nya stamaktier. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktie av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma äga rum genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. Minskningsbeslut som fattas av bolaget skall avse samtliga aktier av serie C. När minskningsbeslutet fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden, om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,25 procentenheter räknat från dag för betalning och teckningslikvid.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det man underrättats om inlösenbeslutet taga lösen för aktien eller, där Bolagsverkets tillstånd till minskningen erfordras, efter det man underrättats om att Bolagsverkets beslut registrerats.

5 § Styrelsens säte och ort för bolagsstämma

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan även hållas i Solna.

6 § Styrelse

Styrelsen skall till den del den utses av bolagsstämman bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

7 § Revisorer

Bolaget skall utse en eller två revisorer med en eller två suppleanter eller ett revisionsbolag.

8 § Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett på detta sätt skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, för det fall att Svenska Dagbladet inte är en rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter eller, för det fall att varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter är rikstäckande dagstidningar, Dagens Industri.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern- redovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen.
11. Fastställande av arvode till revisor eller revisionsbolag.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av revisor eller revisionsbolag.
14. Annat ärende som skall beslutas av årsstämman.

10 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Bolagets styrelse har rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, på villkor som styrelsen bestämmer, skall äga rätt att närvara vid eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

11 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

12 § Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

Jämför bostäder