For corporate info click here

Bolagsstyrning

JMs ambition är att förstärka aktieägarnas och övriga intressenters kunskaper om hur styrelse och ledning verkar för att säkerställa aktieägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.

JM AB är ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Noteringen är i segmentet Large Cap.

Aktieägarna i JM styr, direkt eller indirekt, bolaget genom ett beslutssystem och det högsta beslutande organet är bolagsstämman. Den bolagsstämma där koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen läggs fram och där bland annat styrelsens ledamöter väljs, benämns i aktiebolagslagen för Årsstämma. 

Styrning, ledning och kontroll av ett aktiebolag, fördelas mellan aktieägare, styrelse samt VD och koncernledning. Styrningen regleras av svensk lag, bolagsordningen, noteringsavtalet med Börsen samt andra regler och rekommendationer, såsom exempelvis Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). JM följer Koden utan undantag.

Av Koden framgår att JM till årsredovisningen ska foga en bolagsstyrningsrapport. Denna skall också finnas tillgänglig på JMs hemsida. I ett särskilt avsnitt i bolagsstyrningsrapporten skall styrelsen ange hur den interna kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen, är organiserad.

Bolagsstyrningsrapporterna för de senaste verksamhetsåren kan läsas i Årsredovisningarna nedan:

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015

 

Jämför bostäder