Delårsrapport januari – juni 2020

STABILITET I DEN SVENSKA BOSTADSAFFÄREN

Intäkterna uppgick till 7 476 mkr (7 613) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 7 403 mkr (7 517).

Rörelseresultatet uppgick till 840 mkr (819)1). Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (10,8). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus minskade till 860 mkr (1 020) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (13,6).

Resultatet före skatt uppgick till 802 mkr (779).
Resultat efter skatt uppgick till 630 mkr (614).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,6 procent (19,8).
Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 9,20 kronor (8,80).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 592 mkr (371).