Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Under november månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 373 aktier. 

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 049 315 respektive 71 673 505.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna­des för offentliggörande 2016-11-30 kl. 11:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.wkr0006.pdf