Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

Som tidigare offentliggjorts har den nedsättning av aktiekapitalet med 2 873 057 kronor avseende 2 873 057 aktier som beslutades av årsstämman den 24 april 2014 verkställts. I enlighet med 4 kap, 9 § lagen om handel med finansiella instrument ska dock uppgift om ändring i det totala antalet aktier offentliggöras den sista handelsdagen i månaden. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 77 075 746 kronor och totalt antal utställda aktier i JM AB uppgår till 77 075 746.

Efter nedsättningen av aktiekapitalet uppgår JMs aktuella innehav av egna aktier till 1 075 534 vilket motsvarar 1,4 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 – 782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.wkr0006.pdf